Intenzivní kurzy k přijímacím zkouškám

Nad rámec přijímaček nanečisto vám nabízíme také možnost využít intenzivní kurzy k přípravě na přijímací zkoušky 2022, a to pro žáky 9.tříd

Intenzivní kurzy jsou vhodné jako doplněk k běžným lekcím doučování, nenahrazují plnohodnotnou přípravu.


Co od kurzů můžete očekávat?

 • Výuka matematiky i českého jazyka
 • Rady a tipy, jak postupovat při řešení CERMAT testu a na co si dávat pozor
 • Obecné řešení typových úloh
 • Práce s textem
 • Práce se záznamovým archem
 • Praktická ukázka typových úloh
 • Chytáky v testech MAT i ČJ
 • Kde se dělají nejčastější chyby a proč

Termíny:

Výuka je rozdělena na dva bloky – 90 minut matematika, přestávka 15 minut a 90 minut český jazyk.
Každý termín je unikátní obsahem, úlohy se nebudou opakovat a tudíž je možné se přihlásit na všechny tři termíny.
Přestávku lze využít na případné dotazy a konzultace.


1. Termín

Sobota 2.4.2021

Matematika 8:30 – 10:00 
10:00 – 10:15 přestávka
Čeština 10:15 – 11:45


2. Termín

Sobota 9.4.2021

Matematika 8:30 – 10:00 
10:00 – 10:15 přestávka
Čeština 10:15 – 11:45


Kurzy budou probíhat v našich učebnách, počet žáků je omezen.

Obsah kurzů:

Matematika:

 1. Termín: Základní strategie řešení testu Cermat a doporučení pro vyplňování výsledkového archu. Doporučení k úlohám a rozbor některých úloh z testu Cermat 1.část:
 • ČÍSLO A PROMĚNNÁ (výrazy, rovnice, rozklad dle vzorce, převedení zlomku do základního tvaru)
 • ÚLOHY SE ZAMĚŘENÍM NA URČENÍ ZÁVISLOSTI, VZTAHU A PRÁCI S DATY (přímá a nepřímá úměra, lineární funkce, aritmetický průměr, práce s tabulkou a grafem)

2. Termín: Základní doporučení pro přípravu na dny přijímacích zkoušek z hlediska organizace času, přípravy pomůcek a udržení duševní pohody. Doporučení k úlohám a rozbor některých úloh z testu Cermat 2.část:

 • KONSTRUKČNÍ A POČETNÍ ÚLOHY Z GEOMETRIE (obvod, obsah, objem, povrch, dopočet velikosti úhlů; zaměření na trojúhelník, kružnici, lichoběžník a pravoúhlé hranoly)
  • NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY (úlohy zaměřené na úsudek, kombinatoriku, prostorovou představivost)

Český jazyk:

 1. Termín – práce s textem, větná skladba, slovní druhy, mluvnické kategorie, procvičování pravopisu, věta jednoduchá a souvětí, druhy vedlejších vět
 2. Termín – práce s textem, literární formy, druhy, žánry, stylistika, verš, sloka, rým, slova – význam a vztahy, stavba, hláska, slabika, písmeno, základní slohové útvary, procvičování pravopisu
  procvičování pravopisu

Ceny:

Garance vrácení ceny: V případě, že by nebylo možné intenzivní kurzy v daném termínu pořádat z důvodu vládních opatření proti koronaviru, budou registrovaným žákům nabídnuty dvě náhradní varianty:
1. Online verze
2. Navrácení uhrazené platby v plné výši


JEDEN termín

750 Kč

DVA termíny

1.400 Kč (700 Kč/kurz)